Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Verkeer en infrastructuur

Verkeerslawaai en de Wet geluidhinder

Verkeerslawaai is één van de voornaamste oorzaken van omgevingslawaai en geluidsoverlast in Nederland. Geluidgevoelige bestemmingen zoals nieuwe woningen, scholen en bijvoorbeeld ziekenhuizen, liggen daarbij veelal dicht in de buurt van drukke wegen en spoorlijnen. Om het voor iedereen leefbaar te houden, zijn daarom bestemmingsplannen opgesteld die de ruimtelijke ordening waarborgen.

Om omwonenden voldoende te beschermen tegen wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai zijn in de Wet geluidhinder eisen opgesteld die aangeven in hoeverre verkeersgeluid de omgeving mag belasten. Ook worden er vanuit het Bouwbesluit eisen opgesteld aan de geluidwering van gevels.

Met behulp van ons akoestisch onderzoek naar wegverkeer en de verkeersaantrekkende werking, het verzorgen van de ruimtelijke onderbouwing t.b.v. het wijzigen van een bestemmingsplan en het succesvol doorlopen van het aanvragen van een hogere waarde procedure m.b.t. een omgevingsvergunning, heeft ertoe geleid dat de bouwplannen van onze klanten doorgang konden vinden. Ons bureau kan u binnen het gehele vergunningstraject van a tot z ondersteunen.

Advies en akoestisch onderzoek voor uw bestemmingsplan

Wij helpen projectontwikkelaars , bouwbedrijven maar ook architecten al 25 jaar bij het realiseren van diverse bouwprojecten en kantoortransformaties. Van het wijzigen van een bestemmingsplan van argrarisch naar wonen tot aan het verbeteren van de geluidwering van gevels voor hele woonwijken. Wij hebben een ruime variatie aan bouw,- en vergunningsprocedures doorlopen waarbij de ruimtelijke plannen niet gehinderd werden en omwonenden gegarandeerd werden van een goed woon,- en leefklimaat.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Ons bureau heeft veel ervaring met het doen van onderzoek naar het wegverkeer en de verkeersaantrekkende werking. Binnen ons onderzoek kunnen wij de volgende onderdelen voor u verzorgen:
– het bepalen van de verkeersintensiteit door gelijktijdige inzet tot 100 telapparaten
– het bepalen van het verkeersgedrag door kentekenplaatonderzoek
– reconstructie- en reflectieonderzoeken vanwege weg- en railverkeerslawaai
– opstellen van rapportages voor weg- en railverkeerslawaai t.b.v. de hogere waarde procedure en/of een omgevingsvergunning
– luchtverontreinigingsonderzoek door verkeer
– verzorgen van de ruimtelijke onderbouwing t.b.v. een bestemmingsplan
– controlemetingen lucht- en contactgeluidisolatie conform NEN 5077
– geluidwering berekeningen t.b.v. een omgevingsvergunning
– absorptieberekeningen t.b.v. galm

Juridische ondersteuning bij wijzigen bestemmingsplan

Een akoestisch onderzoek is bijvoorbeeld nodig bij de aanleg van een auto,- of spoorweg maar ook wanneer één of meerdere woonbestemmingen ingepast worden in een bestaand bestemmingsplan of wanneer de procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan doorlopen moet worden.

Het creëren van een goede, leefbare ruimtelijke ordening en het vergunningstraject/ proces wat hieraan vooraf gaat is vaak ingewikkeld en vereist juridische deskundigheid. Ons bureau kan u hierin tijdens het hele traject begeleiden en ondersteunen.

Bouwfysisch onderzoek naar geluidwering gevels

Ons onderzoek richt zich niet alleen op de belasting vanuit weg,- en railverkeer en hoeveel geluid er op de gevel van de omliggende woningen overblijft, maar ook op alle bouwfysische aspecten die tijdens nieuwbouw,- of renovatieplannen om de hoek komen kijken.

Onze bouwfysicus zorgt er tijdens zijn onderzoek voor dat aan alle eisen volgens het Bouwbesluit en aan uw persoonlijke eisen, wordt voldaan. Naast de onderdelen geluidwering en isolatie van de binnen,- en buitengevels, neemt hij ook alle zaken mee waardoor een duurzaam, energiezuinig en comfortabel gebouw wordt gerealiseerd.

Bestemmingsplan wijzigen – kosten

Ons bureau is úw partner bij het doorlopen van de procedures bij het wijzigen van het bestemmingsplan en zorgt ervoor dat uw plan doorgang vindt. Daarbij helpen we u om de kosten laag te houden die komen kijken bij een wijziging in het bestemmingsplan.
Van idee tot oplevering en zelfs uitvoering; u bent bij ons aan het juiste adres!
Offerte aanvragen

Heeft u een klacht over het verkeerslawaai als omwonende?

Als u zich afvraagt of er voldoende rekening is gehouden met een goed woon- en leefklimaat rondom uw gevel of woning en u heeft last van verkeerslawaai, ook dan kan Valersi een handje helpen.
Wij zetten onze deskundigheid graag in om het voor u leefbaar te maken, zo hoort het!
Offerte aanvragen
Voor een greep uit onze overige verkeer gerelateerde werkzaamheden, zie ook:

Verkeerstellingen
Parkeeronderzoek/kentekenonderzoek
Luchtkwaliteitsmetingen

Interesse na het lezen van deze pagina?