Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Woonoverlast

Woonoverlast neemt de laatste jaren sterk toe! Maar liefst 80% van de woningcorporaties melden een toename van woonoverlast (Corporatiemonitor Woonoverlast 2019). Geluidsoverlast is helaas nog steeds een van de meest gehoorde klachten. Klachten over geluidsoverlast leiden regelmatig tot discussies of zelfs tot hoogoplopende ruzies tussen betrokken partijen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Laat daarom altijd wanneer er sprake is van een conflict over geluidsoverlast een onafhankelijke geluidsmeting uitvoeren – alleen dan weet u zeker wie er in zijn recht staat. Valersi helpt u hier graag bij.

Wat is woonoverlast?

Onder woonoverlast, ook wel burenoverlast genoemd, vallen alle vormen van overlast door buren. Het gaat hier bijvoorbeeld om geluidsoverlast, vervuiling en agressief gedrag tegen buurtgenoten. De groei van de steden – met name in het westen – lijkt de voornaamste reden: we wonen letterlijk steeds dichter bij elkaar en hebben daarmee ook sneller last van elkaar.

Geluidsoverlast veelgenoemde klacht

Een zeer groot deel van de ‘woonoverlast klachten’ die binnenkomen hebben betrekking op geluidsoverlast. Het is niet voor niets de meest genoemde oorzaak van burenruzies (in 32% van de gevallen). Toch is geluidsoverlast door buren niet altijd makkelijk te definiëren, de mate van overlast hangt bijvoorbeeld ook af van de geluidsisolatie van een woning. Daarnaast verschilt wat als overlast ervaren wordt, sterk van persoon tot persoon. De enige manier om erachter te komen of er wettelijk gezien sprake is van geluidsoverlast is het laten uitvoeren van een onafhankelijk geluidsonderzoek.

Ons objectieve geluidsonderzoek

Valersi is een onafhankelijk geluidbureau. We kunnen als er sprake is van geluidsoverlast overgaan tot een geluidsonderzoek (langdurige geluidsmeting). Dit doen we door over een langere periode, bijvoorbeeld voor de duur van twee weken, de geluiden die de klachten veroorzaken te meten en objectief te beoordelen. Hierbij kijken we naar de bron van de overlast en beoordelen de duur, de frequentie en het tijdstip van de optredende hinder.
Valersi is in het uitvoeren van een geluidsonderzoek 100% objectief en we verwerken onze data in een uitgebreid rapport. Zo’n onafhankelijk rapport bevat belangrijke informatie voor de betrokken partijen, zoals de woningcorporatie en de bewoners. Door op onpartijdige wijze vast te stellen en te rapporteren wat de situatie is ten aanzien van de overlast, faciliteren we een op feiten gebaseerde discussie. Dit maakt een gesprek tussen de betrokken partijen (eventueel met advocaten) veel efficiënter.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Meetmethode geluidsoverlast

Wij gebruiken een beschreven methode om overlast vast te leggen, de methode Rein Muchall. Deze methode geeft ons de mogelijkheid om de overlast te classificeren en in te delen in een ‘lawaaischaal’. Binnen deze beoordeling houden we rekening met geluiddrukniveaus in de woning ten gevolge van de buren, maar ook met niet akoestische factoren zoals de vermijdbaarheid, gemaakte afspraken tussen buren, de mogelijkheid het geluid te ontvluchten en de noodzaak van het geluid (denk aan stofzuiger, wasmachine en dergelijke). We meten doorgaans een tot enkele weken en aan de hand van het door de klager aangeleverde logboek screenen we de opnames. In overleg met de opdrachtgever (klager, verhuurder, woningbouwvereniging of -corporatie) bespreken we over welke twee etmalen we gaan rapporteren.

Onze rapportages

We rapporteren op een overzichtelijke wijze volgens de methode Muchall, maar plaatsen daar aan het eind nog onze kanttekeningen bij. De geluidsnormen in het Bouwbesluit zijn al een compromis. Ook als aan het Bouwbesluit wordt voldaan, zullen er woongeluiden bij de buren hoorbaar zijn. De methode Muchall kent aan elke overschrijding op een goed beschreven en navolgbare wijze een lawaaischaal toe. Wij voegen daar een beschrijving van de overschrijding aan toe. Zo menen wij dat een overschrijding van norm (Muchall) gedurende een half uur tijdens een meting van twee weken moet worden opgemerkt en beschreven, maar niet alleen volgens het ‘harde’ oordeel van de methode. Bijvoorbeeld wanneer iemand een muziekinstrument bespeelt.

Van waarschuwing tot huisuitzetting

Het is aan de lezer van het rapport om de resultaten te beoordelen. Wij oordelen niet, wij maken oordeelvorming mogelijk. Door onze wijze van rapporteren kunnen de betrokken partijen een efficiënt en effectief gesprek voeren, zo nodig onder voorzitterschap van een rechter die, als ze er niet zelf uitkomen, een definitief oordeel velt.

Samenvatting

Woonoverlast kan dusdanig uit de hand lopen dat buren er alleen niet meer uitkomen. Een oplossing moet gevonden worden in het bijzijn van derden zoals verhuurders, advocaten of zelfs een rechter. Zij weten niet wat er zich afspeelt en worden geholpen door ons onderzoek en onze rapportage. Wij stellen een rapport op met een goed omschreven ‘harde’ beoordelingsmethode, voorzien van de nodige kanttekeningen. Ons doel is altijd dat er een oplossing gevonden wordt. Ook al kan dat een serieuze zaak zoals huisuitzetting tot gevolg hebben.

Wilt u naar aanleiding van woonoverlast of het vermoeden daarvan een geluidsonderzoek uit laten voeren of heeft u nog vragen aan ons? Neem dan gerust contact op, we staan u graag te woord.

Interesse na het lezen van deze pagina?