Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Bouwlawaai

Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over bouwlawaai: welke vergunningen u moet aanvragen, waar u rekening mee moet houden om aan de gestelde geluidsnormen te voldoen en wat het belang is van een goede geluidsprognose.

Aanvragen omgevingsvergunning

Wanneer u grote bouw- of sloopwerkzaamheden uit gaat voeren, bent u verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen, ook wel een bouwvergunning genoemd. Dit geldt voor alle bouwopdrachten die u aanneemt met uitzondering van een aantal kleine aanvragen zoals het plaatsen van een dakkapel. De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt door de gemeente getoetst aan de hand van regels en voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Twee belangrijke pijlers binnen dit besluit zijn veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens de bouw. Die hinder tijdens de bouw heeft met name betrekking op het geluid dat de werkzaamheden veroorzaken, hier worden zeer strenge geluidseisen aan gesteld. Wanneer u geen vergunning aanvraagt of de regels binnen de vergunning verbreekt, kan de gemeente u hoge boetes opleggen – dit wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen.

Geluidsonderzoek bouwlawaai

Tijdens het bouwen treedt er geluid op. Om te inventariseren welke geluidsbelasting optreedt tijdens het bouwen, laat u een geluidsonderzoek uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de woonomgeving waarin de werkzaamheden plaats gaan vinden. In zo’n geluidsonderzoek staat omschreven welke geluidsbelasting op gaat treden en of dit binnen de gestelde geluidsnormen valt. Hierbij wordt met verschillende factoren rekening gehouden, zoals de duur van het geluid, het geluidsniveau in dB(A) en het tijdstip van de werkzaamheden.

Met name fundatiewerkzaamheden leveren in de regel veel geluid op, zeker als er geheid moet worden. Als uit onze geluidsprognose blijkt dat er sprake zou zijn van een overtreding van de gestelde geluidsnormen moet hiervoor een ontheffing aangevraagd worden (zie kopje ‘aanvragen ontheffing’). Valersi is gespecialiseerd in het uitvoeren van akoestische onderzoeken en geluidsprognoses bij grote bouwprojecten en kan u op dit punt assisteren en adviseren. Op deze wijze voldoet u aan de gestelde eisen van de gemeente en komt u later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Regelgeving bouwlawaai

Tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden wordt de omgeving blootgesteld aan bouwgeluiden. Strenge regels zorgen ervoor dat de omgeving, denk aan woningen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven scholen, zo beperkt mogelijk blootgesteld worden aan bouwlawaai. De regels hiervoor staan omschreven in het Bouwbesluit 2012. Hier staat onder andere in omschreven op welke tijdstippen er bouwgeluid gemaakt mag worden en voor welke duur. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het geluidsniveau in dB(A) van de werkzaamheden en het aantal dagen dat deze dagwaarden voor mogen komen (zie onderstaande tabel). Valersi kan nog voor de bouw begint berekenen of het aannemelijk is dat de werkzaamheden binnen de gestelde eisen zullen vallen.

Tabel 1: Dagwaarde in dB(A) maximale duur van blootstelling in dagen (Bouwbesluit 2012)

Aanvragen ontheffing

Wanneer uit de door ons opgestelde geluidsprognose blijkt dat geluidsnormen voor bouwlawaai overschreden worden, kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. De gemeente kan u dan een ontheffing verlenen voor de maximale dagwaarde van het geluid of voor de maximale duur van de blootstelling in dagen. Het is belangrijk om tijdig een ontheffing aan te vragen als dit noodzakelijk is. Valersi helpt u graag bij het akoestisch onderzoek dat u nodig hebt bij aanvragen van een ontheffing voor bouwgeluid.

Geluidsprognose door Valersi

Valersi is gespecialiseerd in het uitvoeren van geluidsprognoses voor bouwbedrijven. Dit doen we door met behulp van een 3D-rekenmodel een prognose te maken van het bouwgeluid dat op gaat treden tijdens uw bouw- of sloopproject. Een dergelijk akoestisch onderzoek kan van enkele maanden tot enkele dagen voor de start van het project uitgevoerd worden – mede afhankelijk van de omvang van het project. Het hebben van een gedegen geluidsprognose is een vaak gestelde eis bij het verstrekken van een omgevingsvergunning of bij het aanvragen van een ontheffing hierop. Zeker als het gaat om grotere bouwprojecten, stelt de gemeente dit als harde eis.

Naast het uitvoeren van berekeningen, adviseren en controleren wij ook. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij heiwerkzaamheden aan de hand van het palenplan en de bijbehorende geluidsprognose adviezen verstrekken om de geluidshinder te beperken. In een zogeheten ‘maatregelenplan’ wordt dan uitgewerkt welke maatregelen getroffen kunnen worden om het geluidsniveau binnen de norm te houden. U kunt hierbij denken aan maatregelen zoals het plaatsen van schermen of zeecontainers om de geluiden (deels) te weren. Eventueel kunnen we tijdens de bouw ook geluidscontroles uitvoeren. We doen dit door op locatie het geluid te meten en te bepalen of de door ons gemaakte prognose juist was en hierop bijsturen.

Valersi weet hoe het hoort

Wilt u een omgevingsvergunning of een ontheffing aanvragen voor een bouw- of sloopproject en zoekt u een betrouwbare partij om voor u een gedegen geluidsprognose op te stellen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Interesse na het lezen van deze pagina?