Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Omzettingsvergunning

Geluidsonderzoek verplicht bij aanvraag omzettingsvergunning

Wilt u een woning inrichten voor kamerverhuur, dan verplicht de wet u om een omzettingsvergunning aan te vragen. U onttrekt namelijk een woning aan de woningvoorraad van de gemeente en dit is zonder een zogeheten onttrekkingsvergunning – in minder ambtelijke taal een omzettingsvergunning genoemd – verboden. Onder strenge voorwaarden geeft de gemeente u hiervoor een vergunning af. De voorwaarden verschillen per gemeente, maar één voorwaarde vindt u altijd terug: de onttrokken ruimte moet voldoen aan strenge geluidseisen. Om te bepalen of de ruimte voldoet aan de eisen en beschikt over de juiste geluidsisolatie, moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Wij voeren deze geluidsonderzoeken uit en voorzien u van advies op maat.

Eisen omzettingsvergunning gemeente

U moet aan verschillende eisen voldoen om een omzettingsvergunning van de gemeente te krijgen. Per gemeente (of zelfs per stadswijk) verschillen deze eisen, dus controleer deze goed. Dit zijn bijvoorbeeld eisen gesteld aan de oppervlakte, de kostprijs, de minimale kamer-oppervlakte of het maximaal aantal kamers per woning. Eén eis wordt in ieder geval door elke gemeente gesteld: de geluidsisolatie naar de naburige panden moet voldoende zijn. Om te bepalen of uw ruimtes aan de gestelde eisen voldoen, heeft u een geluidsonderzoek nodig. Onze geluidsdeskundigen kunnen zo’n onderzoek voor u uitvoeren.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Geluidsonderzoek kamerverhuur

Binnen een geluidsonderzoek voor de aanvraag van een omzettingsvergunning voeren wij metingen en/of berekeningen uit aan wanden en vloeren. Hierin zijn alleen de woning-scheidende-vlakken van belang, niet de wanden tussen de ruimten in de woning. Als uit ons geluidsonderzoek blijkt dat de isolatie niet voldoet, dan geven wij advies hoe u wel aan de gestelde eisen tegemoet komt. Wij maken dan een plan om de geluidsisolatie te verbeteren: een zogeheten geluidsplan. De vergunning wordt verleend op vertrouwen dat u het plan ook uitvoert. De gemeente kan hier achteraf op controleren en als u dan niet de in het plan aangedragen maatregelen heeft getroffen, bent u in overtreding.

Strenger beleid onttrekkingsvergunning

Het verhuren van meerdere kamers zonder vergunning is verboden. Elke gemeente kent zijn eigen beleid. Zo heeft Utrecht bijvoorbeeld naast geluidseisen voor kamerverhuur, ook geluidseisen voor woongroepen en hospita. Omdat geluidsoverlast nog steeds de nummer één oorzaak is van burenruzies en de overlast (door groei van de steden) blijft toenemen, zullen steeds meer gemeentes strenger beleid gaan voeren om geluidsoverlast tegen te gaan.

Ook de eisen voor het verkrijgen van een omzettingsvergunning worden steeds strenger. Behalve eisen aan de geluidsisolatie, zijn er andere strenge voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo hebben Groningen en Utrecht bijvoorbeeld al een maximum aantal woningen voor kamerverhuur per straat. Door het aantal omzettingsvergunningen per straat onder controle te houden en strenge eisen te stellen, verwacht de gemeente overlast te beperken. Zeker als er een maximum per straat wordt ingesteld, is het verstandig om tijdig een omzettingsvergunning aan te vragen.

Welke boetes worden opgelegd door gemeenten?

De bedragen voor de boetes verschillen per gemeente. Hieronder een tabel uit de verordening van de gemeente Amsterdam met forse boetebedragen voor het verhuren van kamers/ruimtes zonder omzettingsvergunning.  Het blijkt dat de gemeente actief controleert. Zij gebruiken daarvoor de inschrijvingen in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Geluidsoverlast door kamerbewoning voorkomen

Het voldoen aan de geluidseisen van de gemeente houdt niet in dat er geen geluidsoverlast meer kan optreden. Een goede geluidwering is wel een voorwaarde. Het is daarom begrijpelijk dat de gemeente een streng beleid voert en eist dat zo nodig geluidswerende voorzieningen getroffen worden. Laat daarom altijd eerst een geluidsonderzoek uitvoeren en laat ons in lijn met de wet een advies uitbrengen voor de (eventueel) benodigde geluidsisolatie. Isoleer het pand vervolgens vóórdat het in gebruik wordt genomen, hiermee voorkomt u achteraf veel problemen.

Hoe wordt de geluidsisolatie eigenlijk bepaald?

Wij bepalen de geluidsisolatie meestal door een geluidsmeting te doen. Soms kan het ook door alleen berekeningen uit te voeren. Voordeel van een berekening is dat wij voor de bepaling van de geluidswering geen bezoek aan u en uw buren hoeven te brengen. Berekening van de geluidsisolatie is mogelijk en betrouwbaar bij zware betonconstructies, waarbij we beschikken over goede bouwtekeningen. Met houten vloeren en lichte scheidingsconstructies is dat anders. De vloer en het plafond van de onderburen samen bepalen de geluidswering. Daarom is het bij woningen met houten vloeren altijd nodig om zowel in uw woning als die van uw onderburen geluid te meten. In uw woning maken wij dan met geluidsboxen en een hamer-apparaat geluid, waarna we bij de onderburen meten wat er overblijft. Op kantoor berekenen we of aan de eisen van de gemeente wordt voldaan.

Wat kost een geluidsplan voor een omzettingsvergunning?

Bij het bij bepalen van de kosten kijken wij in eerste instantie naar het aantal kamers. Meer kamers vraagt van ons meer berekeningen en metingen. Als er volstaan kan worden met een berekening (zonder meting) scheelt dat natuurlijk ook in de prijs, omdat we niet bij u en uw buren naar binnen hoeven. We werken met standaard prijspakketten waarbij we afhankelijk van uw situatie een aanbod op maat kunnen maken.

Valersi weet hoe het hoort!

Wij zijn in veel gemeentes actief. Zo stellen wij regelmatig geluidsplannen op in onder andere de gemeentes: Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Utrecht en Amersfoort. We houden per gemeente nauwlettend bij welke geluidseisen ze hanteren. Wilt u een geluidsonderzoek laten uitvoeren of wilt u ons een vraag stellen? Neem dan gerust contact met ons op.

Interesse na het lezen van deze pagina?