Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Onttrekkingsvergunning

Eisen geluidsisolatie bij aanvraag onttrekkingsvergunning

In Nederland is het niet zomaar mogelijk om een woning of een deel van een woning in te richten voor kamerverhuur. Wanneer u dit wilt doen bent u namelijk allereerst verplicht om een onttrekkingsvergunning aan te vragen – in de volksmond ook wel een omzettingsvergunning genoemd. U onttrekt namelijk een woning uit de woningvoorraad van de gemeente en hier zijn strenge eisen aan verbonden. Een van de belangrijkste eisen is dat de ‘onttrokken’ ruimte voldoet aan de door de gemeente gestelde geluidseisen. De aandacht voor voldoende geluidsisolatie is ontstaan uit angst voor mogelijk geluidsoverlast doordat meerdere volwassenen (niet in een gezinsvorm) een woning delen. We lichten op deze pagina de belangrijkste eisen met betrekking tot geluidsisolatie toe en bespreken het belang van gedegen geluidsonderzoek.

Goede geluidsisolatie als doorslaggevende factor

De gemeentes voeren een strikt beleid als het gaat om het verstrekken van onttrekkingsvergunningen. Op een aantal van de toetsingscriteria van gemeentes heeft u weinig tot geen invloed. Denk hierbij aan criteria die ingaan op aspecten zoals: leefbaarheid, schaarste en wijkverbetering. Maar op een van de belangrijkste gestelde eisen heeft u wel invloed door zo nodig de geluidsisolatie tussen de woningen te verbeteren.

Maar hoe weet u nog voordat u de aanvraag doet of de beoogde ruimte aan de geluidseisen voldoet? Hiervoor laat u een geluidsonderzoek uitvoeren. In zo’n onderzoek voeren wij metingen en/of berekeningen uit aan wanden en vloeren. De resultaten worden vervolgens verwerkt in een zogeheten geluidsplan. In dit plan staat precies omschreven of de huidige isolatie voldoet en zo niet, welke maatregelen getroffen moeten worden om wel aan de eisen tegemoet te komen.

Verschillende regels per gemeente

Het beleid met betrekking tot het verstrekken van een onttrekkingsvergunning, verschilt per gemeente – of soms zelfs per stadsdeel, straat of portiekflat. Het is daarom van groot belang om deze eisen goed te controleren. Zo zien wij dat er eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld: oppervlakte, kostprijs, minimale kamer-oppervlakte of het maximaal aantal kamers per woning. Wat betreft de geluidsnormen en regels die gaan over geluidsisolatie liggen de eisen van de verschillende gemeentes redelijk dicht bij elkaar. Het hebben van een geluidsplan is, voor woningen waar kamergewijze verhuur plaatsvindt, bij veel gemeentes een eerste vereiste.

Voorbeelden van gestelde geluidseisen

Hieronder een aantal voorwaarden die gemeentes kunnen stellen aan geluidsisolatie. We gebruiken hier de in 2019 in werking getreden ‘beleidsregels onttrekkingsvergunningen’ van de gemeente Amsterdam als voorbeeld.

Algemeen

De gemeente Amsterdam hanteert 5 dB lagere geluidseisen dan in het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw worden gesteld. Het kan dan ook zijn dat bij woningen van voor 1962 extra geluidswerende voorzieningen getroffen moeten worden, terwijl woningen van 1962 tot 2003 in theorie moeten voldoen. Het is een theoretische benadering omdat de manier van meten ertoe heeft geleid dat bij metingen op de nu beschreven manier in de NEN 5077 toch niet wordt voldaan. Ook kunnen er na de oplevering van de bouw veel wisselingen van bewoners hebben plaatsgevonden en veranderingen zijn doorgevoerd waardoor de geluidsisolatie is veranderd. Alleen bij betonnen constructies is te verwachten dat wijzigingen minder effect hebben op de geluidsisolatie.

Andere gemeenten stellen hogere geluidseisen en daar moet voor het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning aan de nieuwbouweisen worden voldaan, zoals gesteld in het Bouwbesluit. In sommige gevallen een lastige opgave. Verbeteringen aan woningscheidende constructies kunnen op verschillende wijze worden uitgevoerd, hieronder beschrijven we enkele mogelijkheden.

Wanden
Het betreft hier horizontale woningscheidende constructies. Als er sprake is van een woningscheidende wand met steens metselwerk aan beide zijden en een laag stucwerk van tenminste 1 cm, wordt er over het algemeen voldaan aan de gestelde geluidseisen. Woningscheidende wanden van ‘halfsteens’ metselwerk voldoen vaak niet. Het gaat hier veelal om zolderverdiepingen of huizen die gebouwd zijn voor 1940. Wij geven in ons advies een oplossing om te voldoen aan de geluidseisen, maar er zijn natuurlijk meerdere opties.

Vloeren
In dit geval verticale woningscheidende constructies. Deze kunnen zijn uitgevoerd als een houten dan wel steenachtige vloer. Het lijkt vanzelfsprekend dat woningverbetering in de eigen woning wordt uitgevoerd, maar soms kan bijvoorbeeld het aanbrengen van een plafond bij de onderburen een goedkopere oplossing zijn.

Houten vloeren zonder plafond: Dit type constructie zien we vooral bij oude en/of monumentale panden. Er is dan geen steenachtig plafond aanwezig; u hebt als u naar het plafond kijkt direct zicht op de (in de meeste gevallen) houten vloer van de bovenliggende verdieping. Dit type constructie voldoet niet aan de geluidsnormen en er moeten maatregelen getroffen worden. Op de houten vloer moet een zwevende dekvloer geplaatst worden en tegen het plafond dient wol bevestigd te worden aan de vloerbalken.

Steenachtige vloer (300 kg/m2, 400 kg/m2): Het gaat hier om stenen vloeren met een dikte van ongeveer 15 cm, plus een afwerklaag van enkele centimeters. We vinden dit type vloer veelal terug in naoorlogse systeembouw uit de periode 1950 tot 1962. Deze vloeren voldoen vaak niet aan de gestelde geluidseisen. Het plaatsen van een zwevende dekvloer is dan het advies.

Houten trap

Een houten trap kan onderdeel zijn van de woningscheidende constructie. Het gaat hier om trapconstructies die zich bijvoorbeeld deels in een woning bevinden en niet in een trappenhuis. Vaak zijn aanvullende maatregelen op het gebied van geluidsisolatie noodzakelijk.

Geluidsonderzoek laten doen

Ondanks dat – zoals hierboven omschreven – er een aantal gevallen zijn, waarbij u met grote zekerheid maatregelen moet treffen, is elke situatie uniek. Om er zeker van te zijn of de door u onttrokken ruimte of woning voldoet aan de door uw gemeente gestelde eisen is een geluidsonderzoek vereist. Hiermee voorkomt u dat er een streep komt te staan door uw aanvraag voor een onttrekkingsvergunning, omdat u niet aan de geluidseisen voldoet.

Wij bepalen de geluidsisolatie meestal door metingen uit te voeren. Indien er sprake is van steenachtige vloeren en we over goede bouwtekeningen beschikken, kunnen we de geluidsisolatie ook berekenen zonder op locatie te meten. Is dit niet het geval dan gaan we op locatie een geluidsmeting uitvoeren, daarvoor moeten we ook in de woning van de buren zijn. We maken dan met behulp van geluidsboxen en een hamer-apparaat geluid, waarna we bij de buren meten wat er overblijft. Vervolgens verwerken we de verzamelde data en berekenen we of het aan de eisen van de gemeente voldoet.

Wat kost een geluidsonderzoek?

Bij het bij bepalen van de kosten kijken wij in eerste instantie naar het type woning of ruimte en het aantal kamers. Meer kamers vraagt van ons meer berekeningen en metingen. Als er volstaan kan worden met een berekening (zonder meting) scheelt dat natuurlijk ook in de prijs, omdat we niet op locatie hoeven te zijn. We werken met standaard prijspakketten waarbij we afhankelijk van uw situatie een aanbod op maat kunnen maken.

Valersi weet hoe het hoort!

Wij zijn in veel gemeentes actief en kennen de verschillende regels met betrekking tot onttrekkingsvergunningen per gemeente. Zo stellen wij regelmatig geluidsplannen op in onder andere de gemeentes: Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Amersfoort. Wilt u een geluidsonderzoek laten uitvoeren of wilt u ons een vraag stellen? Neem dan gerust contact met ons op.