Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Horeca en evenementen

Akoestisch onderzoek horeca en evenementen

Het voeren van een horeca inrichting, gaat in de meeste gevallen gepaard met het draaien van muziek en bezoekers die hier ‘luidruchtig’ van genieten. Op grond van de Wet milieubeheer zijn er regels omtrent de geluidseisen hiervan. Zo zijn er in het Activiteitenbesluit strenge geluidsnormen opgenomen op het gebied van horecalawaai. Ons geluidbureau voert akoestisch onderzoek uit om uw horeca inrichting te toetsen of en hoe aan de geluidseisen/geluidsnormen voldaan kan worden. Tegelijkertijd dient onze geluidsmeting in de horeca ervoor om omwonenden te beschermen tegen geluidhinder van deze muziekniveaus in combinatie met het aanwezige stemgeluid.

Wat houdt geluidsonderzoek in voor u als horecaondernemer?

Valersi heeft door de jaren heen, veel horecaondernemers/ horeca uitbaters geholpen hun plannen te realiseren aan de hand van ons geluidsonderzoek en het daarnaast adviseren over mogelijkheden zodat hun bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. Ons akoestisch onderzoek in de horeca richt zich door middel van een geluidsmeting op het bepalen van de geluidafname naar de omgeving toe en wij voeren indien nodig, aanvullend onderzoek uit ten aanzien van het verbeteren van de huidige geluidsisolatie. Wij hebben hiertoe een bouwfysicus in huis die u kan adviseren over bouwkundige constructies en absorberende materialen. Wij adviseren vanuit het oogpunt van onze klant, wat betekent dat deze praktisch en financieel haalbaar voor u zijn.

Wat houdt geluidsonderzoek in voor u als omwonende van een horecaonderneming?

De toegestane geluidsnormen zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer, horen u als omwonende te beschermen tegen geluidsoverlast afkomstig van een nabijgelegen horecapand. Het kan echter zo zijn dat de geluidsgrenswaarden waarop de bestaande vergunning is verleend, worden overschreden. Wanneer u zich afvraagt of dit bij u het geval is, dan kunnen wij voor u de uitkomsten van het huidige onderzoek controleren en beoordelen. Dit kan voor de gemeente aanleiding zijn om nieuwe metingen uit te laten voeren zodat u als bewoner beschermt wordt tegen mogelijk grensoverschrijdende waarden.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Akoestisch onderzoek horeca

1. Het bepalen van de geluidsafname

Wij maken de akoestische situatie van uw pand inzichtelijk en brengen in kaart wat de geluidsbelasting bedraagt ten opzichte van de omliggende woningen. Zo verrichten wij onze geluidsmeting in uw horeca inrichting en zo nodig berekenen we de geluidsisolatie van het gebouw. Dit geeft voor u weer wat het maximaal muziekgeluidsniveau (in uw pand) mag zijn zonder dat daarbij de grenswaarde op de gevels van omliggende woningen wordt overschreden. In het geval dat u van plan bent om een nieuw pand neer te zetten of een pand uit te breiden, dan raadplegen wij ons archiefdata en stellen wij een model op aan de hand van onze rekensoftware. Hiermee berekenen we de nieuwe geluidbelasting en stellen zo de prognose vast.

2. Het verbeteren van de huidige geluidsisolatie

Het kan zijn dat het maximale toegestane geluidniveau in uw pand niet naar wens is/ niet hoog genoeg is. Dan meten en berekenen wij waar er geluidreducerende/ geluidisolerende maatregelen kunnen worden toegepast zodat deze ‘zwakke plekken’ in uw huidige geluidsisolatie aangepakt kunnen worden. Onze bouwfysicus berekent hiervoor voor u passende en haalbare constructies die beter aansluiten bij de te gebruiken geluidswaarde die u voor ogen heeft.

Akoestisch onderzoek evenementen

Evenementen die in de open lucht worden georganiseerd, veroorzaken geluid naar de omgeving. Dit kan zijn door de activiteiten zelf, maar ook door de feestgangers. De gemeente moet bij het verlenen van een ontheffing of vergunning, daarom een goede afweging maken tussen het profijt van een grote groep mensen en de nadelen van de mensen die in de omgeving wonen. Voor het verlenen van toestemming voor het plaatsvinden van een bepaald evenement, is het daarom van belang dat de gemeente op voorhand een inschatting kan maken van de te verwachten geluidsbelasting.

Valersi heeft jarenlange ervaring met het doen van akoestisch onderzoek/ geluidsonderzoek bij de volgende evenementen:

• Openlucht festiviteiten
• (Auto) cross evenementen
• Diverse partycentra

Geluidsmeting horeca en evenementen

Bij zowel een vergunningaanvraag als bij het doen van een melding, is in de meeste gevallen een geluidsonderzoek nodig om een goede afweging te kunnen maken of overlast te verwachten is. Hiertoe voeren wij een tweetal soort onderzoeken uit.

Om de te verwachten geluidsbelasting vooraf inzichtelijk te maken, maken wij gebruik van (geavanceerde) software om de geluidsdruk naar de omgeving inzichtelijk te maken/ in kaart te brengen. Uit deze prognose kan vervolgens bepaald worden of aan de geluidgrenswaarden wordt voldaan.

Langdurige geluidsmeting horeca

Ook beschikken wij over een langdurig meetsysteem waarmee tijdens een evenement, de geluidsafstraling voor daartoe bevoegde personen, gemonitord kan worden op meerdere locaties tegelijk. Het voordeel is dat exacte handhaving van de geluidsvoorschriften mogelijk wordt en dat aangetoond kan worden dat aan bepaalde grenswaarden wordt voldaan. Ook kunt u bij overschrijding van de grenswaarden, automatische een waarschuwing via de mail of sms ontvangen, zodat u direct kunt bijsturen tijdens het evenement.

Een akoestisch onderzoek nodig? Of gewoon een korte vraag beantwoorden? Nieuwsgierig naar de visie van een deskundige? Twijfelt u over de uitkomsten van een onderzoek en wenst u een second opion? Neem dan even contact op met ons op! Wij staan voor u klaar, want zo hoort het!

Interesse na het lezen van deze pagina?