Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Bedrijven en industrielawaai

Geluidsonderzoek bedrijven en industrie

U bent ondernemer en wilt zo snel mogelijk starten met uw bedrijf of met andere mooie uitbreidingsplannen maar stuit daarbij op de complexe wereld van vergunningaanvraag. Zo wordt er bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek van u verlangd om aan te tonen of en hoe uw bedrijf aan geluidsnormen voldoet en geen industrielawaai veroorzaakt. Dit maakt regelmatig deel uit van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding volgens het Activiteitenbesluit.
Wij zijn al 25 jaar specialist in het doen van onderzoek naar industrielawaai en in het helpen van onze klanten bij het bespoedigen van hun vergunningaanvraag/bouwvergunning. Laat Valersi u bijstaan op dit gebied en u daar waar mogelijk werk uit handen nemen.

Wat Valersi voor u kan betekenen

Dankzij onze jarenlange ervaring met gemeentes en milieudiensten, zijn wij de spil geworden tussen u en het bevoegd gezag. Communicatie over geluidsaspecten met het bevoegd gezag kan voor u als klant soms lastig zijn en wij nemen daarom graag deze rol voor u over. Ons netwerk en de goede contacten die wij hebben opgebouwd bij overheden, stelt ons in staat om direct contact te hebben met de juiste personen waardoor het proces van uw aanvraag wordt bespoedigd.
Soms is er nog ruimte ten aanzien van wat wel en niet wordt toegestaan als het gaat om geluidsnormen en datgene wat vergunbaar is. Wij treden graag voor u op als gespreks- of onderhandelingspartner, om het beste voor u eruit te halen zodat u zich zo snel mogelijk kunt richten op het realiseren van uw plannen.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Akoestisch onderzoek industrielawaai – geluidgezoneerd industrieterrein

Industriële bedrijven kunnen veel geluid produceren naar de omgeving toe wat voor omwonenden als industrielawaai kan worden ervaren. Gemeenten hebben daarom in een bestemmingsplan gezoneerde industrieterreinen aangemerkt met een geluidszone waarop ‘grote lawaaimakers’ zich mogen vestigen. Buiten deze zone mogen zich bedrijven vestigen die tezamen maximaal 50 dB(A) bedragen en binnen deze zone mogen zich bedrijven vestigen waarvan de geluidsbelasting hoger is dan deze waarde.
Met de uitkomsten van ons akoestisch onderzoek, toetst de zonebeheerder wat uw bijdrage is aan het geluid op de zonegrens. Bij overschrijding en het ontbreken van passende alternatieven, kan een procedure doorlopen worden waarbij een maximale toegestane waarde (MTG) wordt aangevraagd.

Akoestisch rapport

Aan de hand van geluidsmetingen en berekeningen, wordt vastgesteld of uw bedrijf aan de geluidsnormen voldoet of dat deze worden overschreden. De metingen en berekeningen worden verricht volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Toetsing van de geluidniveaus vindt plaats volgens de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening.
Naast een omschrijving van uw bedrijfssituatie, brengen we na onderzoek uw akoestische geluidssituatie in kaart en berekenen we vervolgens wat de geluidsbelasting is en welke geluidsconsequenties dit naar de omliggende omgeving toe heeft.
Wij richten ons enerzijds op het technisch correct uitvoeren van onze onderzoeken en het geven van een gedegen onderbouwing van uw geluidsbelasting en anderzijds op het uitbrengen van een overzichtelijk akoestisch rapport die voor alle betrokken partijen in begrijpelijke taal geschreven is.

Maatregelen? Praktisch en haalbaar!

Wanneer uit onze geluidsmeting en berekening blijkt dat uw bedrijf niet aan de geluidsnormen voldoet, dan onderzoeken wij in goed overleg met u op welke – voor u meest haalbare – manier, uw bedrijf wel aan deze geluidsnormen kan voldoen om zo het geluid zoveel mogelijk terug te dringen.
Deze eventuele maatregelen kunnen betrekking hebben op het aanpassen van een klein bedrijfsproces, het treffen van bronmaatregelen (bv. dempingsmaatregelen),  of het treffen van overdrachtsmaatregelen (bv. isolatiemaatregelen).
Door onze 25 jaar ervaring en nauwe samenwerking met onze klanten, hebben we veel inzicht verkregen in bedrijfsprocessen. Wij houden bij het adviseren over maatregelen niet alleen rekening met uw portemonnee, maar bij ons staat ook het zo optimaal mogelijk uitvoeren van uw bedrijfsvoering voorop.
Bedrijven waar Valersi al vaak de handen voor uit de mouwen gestoken heeft, zijn;
– scheepswerven
– metaalhandels
– transportbedrijven
– afvalverwerkingsbedrijven
– voedingsmiddelen

Valersi is van vele ‘geluidsmarkten’ thuis..

Onze geluidspecialisten helpen u graag bij de verdere procedure van het aanvragen van uw bouw,- of omgevingsvergunning of bij het wijzigen van een bestemmingsplan. Wij dragen zorg voor een goede ruimtelijke onderbouwing ten aanzien van een bestemmingsplanprocedure, zodat uw plannen doorgang kunnen vinden. Ook kunnen wij voor u het overleg voeren met het bevoegd gezag ten aanzien van beschikkingen en eventuele bezwaarprocedures.

Second opion geluidsonderzoek

Wanneer u zich bij overlast afvraagt of de geluidsbelasting mogelijk hoger is dan de vergeven vergunning toelaat, buigen wij ons hier graag over door het beoordelen van het huidige onderzoek. Dit kan voor de gemeente aanleiding zijn om nieuw akoestisch onderzoek uit te laten voeren.
Twijfelt u over hoe u deze procedures aan moet vliegen? Doe een beroep op ons en wij begeleiden u bij het verdere verloop hier van.
Een akoestisch onderzoek nodig? Of gewoon een korte vraag beantwoorden? Nieuwsgierig naar de visie van een deskundige? Twijfelt u over de uitkomsten van een onderzoek en wenst u een second opion? Neem dan even contact op met ons op! Valersi staat voor u klaar, zo hoort het!

Interesse na het lezen van deze pagina?