Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Over Ons

Passie omzetten in geluid expertise – zo hoort het!

Het grootste deel van ons werk bestaat uit het uitvoeren van geluidsonderzoeken.
Dit doen wij voor bedrijven, particulieren en overheden.

De uitkomsten worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en indien gewenst wordt beschreven welke maatregelen nodig zijn om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen. Met dit rapport kan het bevoegd gezag bepalen of het bedrijf toestemming krijgt om zich te mogen vestigen of uitbreiden.

(Rail)verkeerslawaai

Van de rijkswegen en spoorwegen is bekend welke geluidsuitstraling zij hebben. Ook is vastgesteld dat die niet meer dan 1,5 dB mag toenemen ten opzichte van het referentiejaar 2008. Van deze en andere wegen berekenen we de geluidsuitstraling naar de omgeving voor de bestaande en toekomstige situaties. Voor de rijkswegen en spoorwegen gaan we van de maximale geluidsbelasting uit (situatie 2008 + 1,5 dB). Voor de overige wegen wordt uitgegaan van prognoses van het verkeer. In overleg met de verkeerskundigen van de gemeente en/of met behulp van door ons uitgevoerde verkeerstellingen is het mogelijk betrouwbare geluidsberekeningen te maken voor het maatgevende jaar. Het maatgevende jaar voor de geluidsbelasting is tien jaar nadat het gebouw in gebruik is genomen. De geluidsisolatie moet voldoende zijn voor de dan heersende geluidsbelastingen.

Ruimtelijke plannen

Voordat nieuwe woningbouw wordt toegestaan is het nodig het woon- en leefklimaat ter plaatse te onderzoeken. Voor nieuwe woningen mag niet eerder een bouwvergunning worden afgegeven of het bestemmingsplan worden gewijzigd, dan nadat een afweging is gemaakt over de geluidsbelasting ter plaatse van de buitengevels. Bij de woning moet immers een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. Alleen het isoleren van de woning is niet voldoende, de mensen moeten er ook buiten kunnen verblijven. Het gemeentebestuur maakt een afweging en motiveert waarom zij het woon- en leefklimaat ter plaatse voldoende achten.