Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Langdurig geluidmeten

Het laten uitvoeren van een langdurige geluidsmeting op locatie is de enige manier om objectief vast te stellen of er sprake is van geluidshinder. Wij van Valersi, een onafhankelijk geluidbureau, meten alle vormen van lawaai die tot overlast kunnen leiden. Denk hierbij aan bouwlawaai, wegverkeerslawaai, maar bijvoorbeeld ook burenlawaai. De verkregen data kan vervolgens aan de wettelijk gestelde geluidseisen of -normeringen worden getoetst of indien nodig gerechtelijk worden beoordeeld.

Werkgebieden

Hieronder een opsomming van de werkgebieden waarbinnen wij u kunnen helpen met het uitvoeren van langdurige geluidsmetingen. Per categorie lichten we kort toe.

Geluidsoverlast van buren leidt vaak tot ergernissen en in sommige gevallen tot hoogoplopende conflicten. Om niet te belanden in een oneindige welles-nietes-discussie biedt een objectieve geluidsmeting uitkomst. Door het geluid over een langere periode te meten, worden pieken en gemiddelden vastgesteld. De verkregen informatie kunnen wij verwerken in een rapport. Aan de hand van dit rapport kan een rechter uitspraak doen en bijvoorbeeld maatregelen, of in het extreemste geval een huisuitzetting, eisen.

Wanneer een bouwbedrijf grote bouw- of sloopwerkzaamheden uit gaat voeren, moet hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd worden, ook wel een bouwvergunning genoemd. Voor het verkrijgen van zo’n vergunning moet u voldoen aan strenge geluidseisen. In een geluidsprognose kan nog voor aanvang van de bouw vastgesteld worden wat de te verwachten geluidswaardes van het project zijn. Heerst er een vermoeden dat deze waardes overschreden worden of wilt u de gestelde prognose controleren? Dan kan Valersi op locatie een langdurige geluidsmeting uitvoeren.

De maximale geluidswaarden voor wegverkeerslawaai zijn vastgesteld in de Wet Geluidhinder. Omdat de drukte op weg op ieder moment van de dag verschilt, wordt de geluidsbelasting van wegverkeerslawaai per etmaal gemeten. De grenswaarde voor verkeerslawaai wordt uitgedrukt in Lden. Van veel wegen zijn de verkeersintensiteiten bekend, maar wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een nieuw aangelegde weg of wanneer een (langdurige) verkeersomleiding leidt tot een sterke verkeerstoename elders, kan een langdurige geluidsmeting bij overlast uitkomst bieden. Valersi helpt u graag bij het in kaart brengen van wegverkeerslawaai.

De geluidsimmissie vanwege industrie of andere bedrijfsmatige activiteiten zijn genormeerd. Dit betekent dat het maximale geluid dat een bedrijf of bijvoorbeeld een bedrijventerrein mag produceren wettelijk is vastgesteld – in de meeste gevallen gespecificeerd per dagdeel. Valersi kan een langdurige meting voor u uitvoeren en in kaart brengen of de genormeerde waarden overschreden worden.

Een voorwaarde voor het organiseren van een evenement is het aanvragen van een evenementenvergunning. Omdat een evenement eigenlijk altijd gepaard gaat met geluid, zeker als het een muziekfestival betreft, worden er vaak geluidseisen gesteld. Op het moment dat het evenement plaatsvindt, kan het noodzakelijk zijn om de maximale geluidsniveaus te bewaken. Meestal handhaaft de gemeente hierop. Tijdens evenementen kan Valersi op een aantal logische plekken geluidsmeters plaatsen en zo berekenen of het geluid – op verschillende referentiepunten – binnen het toelaatbare geluidsniveau valt.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Langdurige geluidsmetingen zijn objectief

Eén van de grootste voordelen van (langdurige) geluidsmetingen is dat ze objectief zijn. Zeker wanneer conflicten tussen partijen hoog oplopen, is objectief verkregen data vaak meer dan gewenst. Valersi is een onafhankelijk geluidbureau wat betekent dat wij nooit beoordelen, maar slechts een situatie op objectieve wijze in kaart brengen. Het is vervolgens aan bevoegd gezag, zoals bijvoorbeeld een rechter, om vast te stellen of er sprake is van een overtreding met eventuele sancties.

Werkwijze Valersi

Omdat elke aanvraag verschillend is, gaan we eerst met u in gesprek en brengen we samen de situatie helder in kaart. Aan de hand daarvan stellen we een plan van aanpak op met daarbij een vrijblijvende offerte. Als wij hier akkoord op ontvangen, gaat de langdurige meting van start. De duur van de meting hangt af van het type aanvraag en kan variëren van een dag tot ongeveer 3 weken.

Als de metingen afgerond zijn halen wij de meetapparatuur op en gaan we deze uitlezen of uitluisteren. Over de gemeten periode kunnen we gemiddelde geluidsniveaus bepalen, maar we kunnen ook pieken of andere bijzonderheden rapporteren. Vervolgens kunnen we samen met u bepalen of het zinvol is om de meetresultaten te verwerken in een juridisch rapport dat voorgelegd kan worden aan een rechtbank.

Valersi weet hoe het hoort!

Wilt u een objectieve, langdurige geluidsmeting uitvoeren? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Interesse na het lezen van deze pagina?