Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Evenementen

Geluidsmetingen tijdens evenementen

Evenementen die in de open lucht worden georganiseerd veroorzaken geluid naar de omgeving. Dit kan zijn door de activiteiten zelf, maar ook door de feestgangers.
In het dichtbevolkte Nederland maakt het weinig uit of een evenement in de stad of het buitengebied plaatsvindt. Door een evenement kan het woon- en leefklimaat van mensen tijdelijk dan wel langdurig worden beïnvloed. De gemeenteraad moet bij het verlenen van een ontheffing of vergunning een afweging maken tussen het profijt van een grote groep mensen en de nadelen van de mensen die in de omgeving wonen. Evenementen waar wij (professioneel) ervaring mee hebben zijn:
– Openlucht festiviteiten,
– (Auto) cross evenementen en
– diverse partycentra.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving omtrent evenementen die bij een inrichting horen, is vaak opgenomen in de vergunning van de inrichting, of valt onder het Activiteitenbesluit. Evenementen die niet binnen een inrichting plaatsvinden, kunnen geregeld worden met een Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Vergunningplicht

Bedrijven waar vaker evenementen plaatsvinden, bijvoorbeeld bij sport- en recreatiecentra, vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en hebben daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Een bepaalde groep kan volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Bij zowel een vergunningaanvraag als een melding is in de meeste gevallen een geluidsonderzoek nodig om een goede afweging te kunnen maken of overlast te verwachten is.

Bestemmingsplan

Voor het vaststellen van een evenemententerrein in een bestemmingsplan zijn geen strikte geluidsgrenswaarden voorhanden. De aspecten die bij het vaststellen een rol spelen zijn maximale invulling, goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat. De gevolgen van alle activiteiten die het plan toestaat moeten in beeld worden gebracht. Ook andere aspecten (dan voor geluid) worden beschreven voordat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Zo is het te overwegen een andere dan het bestaande evenemententerrein aan te wijzen.

De VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” geeft een indicatie van de aanvaardbaarheid van het plan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Evenemententerreinen hebben invloed op de woon- en leefomgeving tot wel 300 meter afstand. Het stappenplan in VNG brochure helpt ter onderbouwing van het plan.

Het vaststellen van een bestemmingsplan geeft meer mogelijkheden tot inspraak dan bij het afgeven van een ontheffing voor een evenement. Omdat er vanuit de wetgever voor geluidhinder door evenementen geen grenswaarden zijn gegeven, is het beter de inspraak te benutten.

Interesse na het lezen van deze pagina?