Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Verkeersonderzoek

Verkeersonderzoek

Wij kunnen voor u verkeerstellingen uitvoeren. Op de goedkoopste manier doen wij dat door telslangen op het wegdek te bevestigen. Met twee dicht bij elkaar geplaatste telslangen wordt de rijrichting en snelheid bepaald. Daarnaast wordt de voertuigcategorie en het tijdstip van de passage vastgelegd. Overzichtelijk wordt het aantal voertuigen per uur, de voertuigcategorie en de aantallen in de dag-, avond- en nachtperiode in tabellen aangeleverd. De apparatuur is zo gevoelig dat ook fietsen geregistreerd kunnen worden.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Verkeersstromen

Het vastleggen van verkeersstromen in een gebied gaat betrouwbaar en eenvoudig met een kentekenplaatonderzoek. Door bij de toegangswegen van een gebied de kentekens en de tijdstippen te registreren en deze met elkaar te vergelijken, wordt achterhaald welke routes de voertuigen hebben gereden. Op basis van deze gegevens kunnen wij uitspraken doen over:
– de route die gevaarlijke stoffen over de wegen afleggen,
– doorgaande verkeersstromen,
– sluipverkeer,
– aandeel van verschillende routes binnen een dorp, stad of gebied.
Wij gebruiken videocamera’s met kentekenherkenning waardoor snel en nauwkeurige resultaten worden gegenereerd.

Parkeeronderzoeken

In een parkeeronderzoek geven wij inzicht in de oorzaak van parkeerproblemen. Wanneer de problemen zich voordoen en hoe die te voorkomen zijn. Een parkeeronderzoek kan zo gedetailleerd plaatsvinden als gewenst. Van een algemeen beeld van de parkeerdruk in bepaalde straten op verschillende momenten, tot aan een gedetailleerde uitwerking van de parkeerduur per auto met onderscheid naar bewoners en bezoekers.

Luchtkwaliteit

Bij het bepalen van de luchtkwaliteit door het verkeer, gebruiken we de officiële invoergegevens zoals bekend gemaakt door het Ministerie van I&M. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de statistisch vastgestelde waarden van de uitstoot van voertuigen en niet de waarden zoals Volkswagen die levert. Dat doen wij met het rekenmodel dat door het ministerie is goedgekeurd.

Om het rekenmodel te kunnen gebruiken is het van belang de samenstelling van het verkeer te kennen.  Met de resultaten van de verkeerstellingen, de prognose van de verkeersontwikkeling en de plaatselijke situatie bepalen we de uitstoot van het verkeer naar de omgeving. Daarbij rapporteren wij standaard over de aspecten fijnstof (PM2,5 en PM10), koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2), Zwaveldioxide (NO2), de Stikstofdioxiden (NO2), Benzeen en Benzo(a)pyreen.

Voor de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplannen kunnen wij een afweging maken of sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Interesse na het lezen van deze pagina?