Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Oldenzaal

Gemeente Oldenzaal

Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan aan te pakken. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Voor de gemeente Oldenzaal mogen wij (Geluidbureau Valersi) de woningen inventariseren om te kijken of er bij die oude geluidshinder situaties, in de woning, nog overlast wordt ervaren van het wegverkeer. Om dat te beoordelen toetsen wij aan de subsidieregeling van het ministerie. Wij gaan bij die selecte groep woningen uit van het geluid dat er in 2035 zal zijn en kijken of de geluidsisolatie van de gevels voldoende is.

Het is dan wel nodig de woningen  te bezoeken en de maten op te nemen van de ruimten en de geveldelen van de woning. We weten hoeveel geluid er aan de buitenkant is en berekenen hoeveel er met de huidige kieren, ventilatie voorzieningen en glas aan geluid in de woning over zal blijven.

Voor de gemeente Oldenzaal hebben we een lijst met 280 woningen. We schrijven in eerste instantie 100 woningen aan. Op basis van binnenkomst gaan we die bewoners benaderen om er een afspraak mee te maken. De andere woningen zullen in een later op een nader te bepalen tijdstip worden benaderd.

Deelnameformulier en machtiging

Indien u op deze website het deelnameformulier invult krijgen wij uw gegevens op de best mogelijke manier binnen. We denken dan in ieder geval aan een juiste schrijfwijze van uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer. Als we de papieren versie krijgen (zoals u die gekregen heeft) bestaat de kans op menselijke fouten bij het overnemen van de gegevens.
Bent u niet goed bereikbaar of om andere redenen niet in staat ons gedurende het proces van onderzoek te woord te staan, dan kunt u iemand machtigen. Indien u dat onder aan het aanmeldingsformulier aangeeft sturen wij u een machtigingsformulier, zodat u degene kunt machtigen die uw belangen behartigd. Wij sturen u het formulier toe met een antwoord enveloppe.
Deelnameformulier

Op basis van binnenkomst

We gaan de woningen op volgorde van binnenkomst benaderen. Digitaal aanmelden met de link is sneller. Dus graag aanmelden via de website Deelnameformulier Geluidwering gevels. Hier kunt u dus ook aangeven dat u iemand wilt machtigen. Ook al is de aanmelding niet volledig, de volgorde van binnenkomst houden we wel aan voor onze werkwijze.

Onderzoek A (naar de huidige geluidsisolatie)

We gaan met de bewoners (huurders) en eigenaren die mee willen werken afspraken maken om de woning te bezoeken. We bestuderen de gevels van de woningen en berekenen de geluidwering van de gevels. Met de vastgestelde geluidsniveaus (maatgevend jaar 2033) bepalen we het binnenniveau. Daarmee bepalen we of de woning voldoet aan de subsidievoorwaarden. Als de woning voldoende geluidswering heeft, en dus niet voldoet aan de subsidievoorwaarden, dan krijgen zowel de bewoners (huurders) en eigenaren daarover bericht van de gemeente.

Onderzoek B (naar geluidwerende voorzieningen)

Voor de woningen die voldoen aan de subsidievoorwaarden en een te slechte geluidsisolatie hebben, worden door ons passende oplossingen aangedragen. Dat zijn volgens de subsidievoorwaarden sobere en doelmatige maatregelen om de geluidwering te verbeteren. De volgorde waarin wij denken eerst andere kierdichtingen, dan glasdikte en ventilatievoorzieningen. Maar het kan ook zijn dat panelen in het kozijn vervangen moet worden door dikkere, beter isolerende panelen. Ook het dak kan worden aangepakt als die niet voldoende geluidwering heeft. De rapportage wordt aangeboden aan de eigenaren/bewoners. Ook wordt in de rapportage inzichtelijk gemaakt of er eerst mogelijk achterstallig onderhoud uitgevoerd dient te worden. Het voorstel wordt aangeboden aan de bewoners/eigenaren. Wordt het voorstel door de bewoners/eigenaren niet aanvaart, dan wordt in overleg nog een tweede voorstel gedaan.  Als ook daar geen overeenstemming over wordt bereikt, zal de subsidie voor maatregelen komen te vervallen. Als er overeenstemming wordt bereikt over het aanbod, komt de aannemer in beeld. Een voorwaarde zal zijn dat na het aanbrengen van de voorzieningen deze niet verwijderd mogen worden gedurende vijf jaar.

Inschakelen aannemer

Als er overeenstemming wordt bereikt zullen plaatselijke aannemers de gelegenheid krijgen mee te dingen naar de opdracht. Wij  komen daarvoor op afspraak met enkele aannemers de woning bezoeken zodat zij een prijs kunnen maken waarvoor de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Afronding

Na het aanbrengen van de voorzieningen wordt er bij enkele woningen door metingen de behaalde geluidswering bepaald. Dat is een vereiste vanuit de subsidieregeling.

 

Heeft u nog vragen?

Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 088-024 66 88 op dinsdag en donderdag van 15:00 tot 17:00 uur.
Via de mail zijn we bereikbaar op adres: oldenzaal@valersi.nl.

Zelf kunt u informatie inwinnen op de volgende web pagina’s.

Privacy – Geluidbureau Valersi

Gevelisolatie | BSV (bureausaneringverkeerslawaai.nl)

Maatregelen | BSV (bureausaneringverkeerslawaai.nl)