Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Privacy

Valersi wil goede dienstverlening bieden en haar taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving  zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG). Dit is een Europese verordening waarin is geregeld hoe we met persoonsgegevens om moeten gaan.

Welke gegevens verwerkt Valersi? Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? Kan ik de verstrekking van gegevens inzien? U vindt deze informatie en meer op deze pagina.

Welke persoonsgegevens verwerkt Valersi?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Valersi, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een (digitaal) formulier of telefonisch. Ook krijgen wij soms gegevens van andere bronnen. Zo kunnen wij in overleg met u gegevens opvragen, zoals bij de gemeente, kadaster of dergelijke organisaties.

Denk bij persoonsgegevens aan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom verwerkt Valersi mijn persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een reden voor is. Valersi heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar taken. Dat doen wij in uw opdracht. Ook registreren wij persoonsgegevens om contact met u op te nemen als dit nodig is voor onze dienstverlening. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Alleen na uw goedkeuring delen wij uw persoonsgegevens met derden en indien daarvoor een grondslag is in de AVG. In die gevallen wordt met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat passende waarborgen worden ingebouwd, waardoor deze derde partij uw gegevens met dezelfde waarborgen behandelt als geluidbureau Valersi. Indien u van mening bent dat een derde partij niet zorgvuldig is omgegaan met uw gegevens, kunt u dit melden bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Geluidbureau Valersi beveiligt uw persoonsgegevens goed. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daar op aan. Hierbij houden wij ons aan de landelijke richtlijnen.

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek, dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedupeerd zijn door het lek. Is er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is?

Afhankelijk van de aard en de omvang moeten wij het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Toezicht door Valersi

Geluidbureau Valersi heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt  op het verwerken van persoonsgegevens. Ook informeert en adviseert de Functionaris Gegevensbescherming de organisatie over hun verplichtingen.

Hoe lang bewaart Valersi mijn gegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijnen zijn in de meeste gevallen vastgelegd in de Archiefwet.

Wat zijn uw privacy rechten?

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. De belangrijkste rechten zijn:

 • Het recht op informatie. Dat betekent dat wij – op uw verzoek- verplicht zijn u te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen;
 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken aan te vullen of te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering of afscherming; als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij uw e-mailadres bewaren, kunt u vragen om dit gegeven te verwijderen;
 • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking; als u het niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen.
 • Ondanks bovenstaande rechten kan er andere wetgeving van toepassing zijn waardoor u beperkt wordt in het uitoefenen van uw rechten.
 • Voor een volledig overzicht van uw rechten verwijzen wij naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij geluidbureau Valersi, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming.

Gebruikt geluidbureau Valersi ook cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Daarnaast gebruiken we een analytic cookies waarmee anoniem uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Functionele en analytic cookies mogen geplaatst worden, daarvoor hoeven we geen toestemming te vragen.

Vragen / Klachten

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? Of heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt dit melden bij onze Functionaris Gegevensbescherming via info@valersi.nl.

Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze website kunt u ook veel aanvullende informatie vinden over de AVG

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via ons mailadres info@valersi.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer (088) 024 66 66.